"Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι." (πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα - για να επιτύχει το σκοπό της - και η ψυχή το σώμα....)

"Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι." (πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα - για να επιτύχει το σκοπό της - και η ψυχή το σώμα....)